OKR – Målstyrning som faktiskt fungerar!

29/01/2024

En av de största utmaningarna för dagens ledare är att skapa engagerande mål för alla i organisationen och samtidigt styra organisationen utifrån dessa mål med ett tydligt fokus som gör att alla inte springer åt olika håll.

Det är alltför vanligt att ledningen i en organisation sätter resultatmål som ej prioriteras ut på avdelningarna och teamen. Ofta gör man misstaget att varken kommunicera de strategiska och styrande målen från ledningen nedåt i organisationen eller att förankra dem i alla led. Ytterligare saknas inte alltför sällan konkreta aktiviteter knutna till de uppsatta målen, dvs på vilket sätt var och en kan bidra för att öka sannolikheten till måluppfyllelse.

 

Vad kan du då göra för att skapa mål som både är framåtriktade och engagerar samtliga?

 

OKR

OKR står för Objectives (mål) and Key Results (nyckelresultat) och arbetssättet är på stor frammarsch just nu med Google som kanske dess främsta förespråkare. Men vad är då OKR och hur kan du börja arbeta enligt det här ramverket?

OKR är en metod för att sätta och följa upp mål på ett transparent och mätbart sätt. Genom att använda OKR kan organisationer koppla strategiska mål till konkreta resultat och staka ut en tydlig riktning för sina anställda.

För att arbeta effektivt med OKR är det viktigt att först fastställa övergripande Objectives som tydligt beskriver vad organisationen strävar efter att uppnå. Dessa mål bör vara inspirerande och utmanande och de bör sätta riktningen för hela organisationen. Exempel på Objectives kan vara att öka marknadsandelar, förbättra kundnöjdhet eller öka innovationstakten.

För varje Objective skapar man sedan specifika Key Results som mäter framsteg och prestation. Key Results bör vara konkreta, mätbara och uppnåeliga inom en given tidsram. Genom att koppla resultaten direkt till de övergripande målen skapas en tydlig linje mellan organisationens strategi och individuella insatser.

Rekommendationen är att man sätter 3-4 Objectives och 3-5 Key Results per Obective.

Förenklat kan man om OKR säga:

 • Objectives = Vart ska vi
 • Key Results = Hur mäter vi
 • Initiatives = Vad gör vi


Två exempel på OKR

Första exemplet är ett teknikföretag som har som Objective att öka användarbasen under kommande kvartal. Key Results skulle då kunna vara att:

 • Öka antalet aktiva användare med 20%.
 • Öka antalet användare som fortsätter använda produkten med minst 15%.

 

När man väl har identifierat både Objectives och Key Results är det dags att börja definiera vad var och en ska göra för att nå målen vilket i OKR kallas för Initiatives. Det innebär att man skapar konkreta åtgärder eller aktiviteter som planeras och genomförs för att uppnå de Key Results man satt upp. Exempel på Initiatives i det här fallet skulle kunna vara att:

 • Lansera en marknadsföringskampanj för att locka nya användare.
 • Förbättra användarupplevelsen genom att implementera feedback från befintliga användare.
 • Utföra en noggrann analys av konkurrenternas framgångsfaktorer för att identifiera möjligheter till differentiering.

 

Avgörande för att Initiatives ska föra organisationen närmare måluppfyllelse är att de är tydligt Specificerade, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidsbestämda, dvs enligt SMART-modellen.

I det andra exemplet som är inom en säljorganisation skulle Objective kunna vara att öka försäljningsvolymen. Exempel på Key Results att:

 • Öka försäljningen med 30% under nästa månad.
 • Öka kundtillfredsställelsen genom att minska klagomål med 20%.

 

Initiatives skulle då kunna omfatta att:

 • utbilda säljteamet i nya säljtekniker.
 • Implementera ett effektivare CRM.
 • Samarbeta med marknadsföringsteamet för att skapa kampanjer som attraherar nya kunder.

 

Att tänka på

En viktig aspekt av OKR är att det inte är avgörande att uppnå 100% måluppfyllelse varje gång. Det är snarare en process för lärande och förbättring. Om resultaten inte når de förväntade nivåerna ger det värdefull insikt och organisationen kan anpassa sin strategi för att bättre fokusera på vad som fungerar.

Slutligen är transparens nyckeln till framgångsrika OKR. Genom att göra de OKR som sätts upp tillgängliga för alla i organisationen skapas en känsla av gemenskap och alla kan se hur deras arbete bidrar till de övergripande målen. Med OKR som målstyrning skapas en kultur av mätbara framgångar och konstant förbättring vilket främjar organisatorisk effektivitet och tillväxt.

Vill du lära dig mer om OKR och kanske se hur du skulle kunna komma igång med skapa framåtriktade mål med konkreta aktiviteter som går att fördela på samtliga i ditt team? Vill du dessutom koppla detta till individens utveckling och reflektion? Då får du gärna höra av dig till oss på Rolf.

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn