Integritetspolicy

Information om personuppgiftbehandling
Mentor är en tjänst vars syfte är att bidra till att skapa delaktighet och transparens i en organisation kring utveckling och välmående. Du som användare kan följa din utveckling och hur denna bidrar till hela organisationen. Tjänsten samlar in och visualiserar realtidsdata som beskriver din upplevelse av ledarskap, meningsfullhet, kontroll och glädje i arbetet. Din arbetsgivare har valt att köpa denna tjänst från HR2 Systems AB. När du väljer att använda tjänsten Mentor kommer vi, HR2 Systems AB, att få tillgång till dina personuppgifter. Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses HR2 Systems AB. Det är frivilligt att använda tjänsten Mentor, och därmed frivilligt att lämna ut dina personuppgifter till HR2 Systems AB. Om du väljer att använda tjänsten Mentor kommer vi att behandla dina personuppgifter på det sätt som framgår av detta dokument samt övrig information som vi kommer att göra tillgänglig för dig.

Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Namn: HR2 Systems AB
Organisationsnummer: 556962-6046
Postadress:
E-postadress:
Telefon: 0703-84 45 08
Besöksadress: Kopparbergsvägen 6
Ort: 722 13 Västerås

Personuppgifter som kommer att behandlas
När du använder tjänsten Mentor kommer HR2 Systems AB att samla in och behandla följande personuppgifter:

  • Ditt för- och efternamn
  • Din e-postadress
  • Din födelsedag
  • Bilder på dig (?)
  • Inloggnings- och användarkontouppgifter
  • Datum för din anställning
  • Feedback som ges till dig
  • Kommentarer som du skriver till aktiviteter och händelser i Mentor
  • Uppgifter om hur du trivs på arbetsplatsen

Ändamål med behandlingen
Uppgifterna behandlas för att du ska kunna logga in och använda tjänsten, för att du ska kunna följa dina framsteg samt för att på gruppnivå mäta hur du och dina medarbetare trivs på er arbetsplats.

Rättslig grund för behandlingen
Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna tillhandahålla vår tjänst, samt att behandlingen är nödvändig för att tillgodose tredje parts (din arbetsgivares) berättigade intresse av att tillhandahålla en god arbetsmiljö för sina anställda.

Tidsperiod för behandling och lagring
HR2 Systems AB kommer att behandla och lagra dina personuppgifter så länge du och din arbetsgivare använder tjänsten Mentor och under en period om tre månader efter det att din arbetsgivare upphört att använda tjänsten Mentor, eller tre månader efter det att du avslutat din anställning hos din arbetsgivare om det sker när din arbetsgivare fortfarande använder tjänsten.

Automatiserat beslutsfattande/profilering
Personuppgiftsbehandling som sker med stöd av HR2 Systems AB berättigade intressen enligt denna handling innebär inte att det förekommer automatiserat beslutsfattande eller profilering som påverkar dig juridiskt eller på annat sätt i betydande grad.

Behandling av tredje part och överföring av personuppgifter
Vi lämnar även ut dina personuppgifter till våra tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Vi har avtal med våra personuppgiftsbiträden som säkerställer att de behandlar dina personuppgifter i enlighet med detta dokument och våra instruktioner. Som exempel på tredje parter som vi lämnar ut dina personuppgifter till kan nämnas IT bolag som tillhandahåller system vi använder eller support till oss. HR2 Systems AB och HR2 Systems AB:s personuppgiftsbiträden behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, kommer HR2 Systems AB att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter att vara lika skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU och EES.

Anonym information
HR2 Systems AB kommer att samla in och använda all data och information som du lämnar när du använder tjänsten Mentor, dock sker all behandling för statistiska ändamål och för utveckling av Mentors tjänst i anonymiserad form. Notera också att all sådan information som HR2 Systems AB/Mentor lämnar ut till din arbetsgivare sker i anonymiserad form.

Dina rättigheter
HR2 Systems AB kommer endast att behandla dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i detta dokument, samt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Du har rätt att kostnadsfritt efter skriftlig begäran till HR2 Systems AB, få information om vilka personuppgifter som HR2 Systems AB har registrerat om dig, samt hur dessa uppgifter används. Du har även rätt att begära att vi rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om dig, begära att vi begränsar behandlingen, invända mot vår behandling av dina personuppgifter samt få dina uppgifter utlämnade till dig eller överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Vid eventuella frågor angående HR2 Systems AB behandling av personuppgifter, invändningar mot behandling, begäran om rättelse eller utlämnande av uppgifter, kontakta oss på ovan angiven adress, telefonnummer eller e-post. Du har även rätt att inge klagomål avseende HR2 Systems AB behandling av dina personuppgifter eller hantering av frågor med koppling till den. Sådant klagomål ska du lämna till Datainspektionen, telefon: 08-657 61 00, e-post: datainspektionen@datainspektionen.se