TRE AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT LYCKAS BEHÅLLA MEDARBETARE

23/04/2018

Hanna Wiljebrand, HR-specialist/Affärsutvecklare, Create Business Incubator

TRE AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT LYCKAS BEHÅLLA MEDARBETARE

Undersökningar visar en tydlig omsvängning på arbetsmarknaden de senaste åren där arbetstagarna fått alltmer inflytande: ”arbetstagarnas marknad”.  Flera orsaker lyfts fram, bland annat brist på rätt kompetens vid tillsättning av tjänster, men även utmaningar i att behålla medarbetare över tid. För att kunna rekrytera rätt medarbetare krävs naturligtvis ett employer branding-arbete som fungerar i praktiken. Arbetet får dock inte stanna där. När vi lyckats rekrytera talangerna vill vi ju också få dem att stanna och utvecklas med oss!

Det är viktigt att ni frågar er: Vad gör just vårt företag till en unik arbetsplats? Därefter: Hur ser våra medarbetare på oss som arbetsgivare? Finns det en överensstämmelse mellan vårt erbjudande till arbetstagarna kontra vad arbetstagarna upplever att de får?

Som jag ser det finns det tre avgörande faktorer som gör att ni kan skapa en attraktiv arbetsplats. En arbetsplats som dagens och morgondagens medarbetare inte bara vill söka sig till, utan också vill stanna kvar hos och utvecklas tillsammans med. Vi lever dessutom i en tid då fler och fler säger upp sig och startar egen konsultverksamhet, något som skapar ytterligare utmaningar. Hur ska man som organisation kunna behålla och utveckla sina nyckelmedarbetare?

Svaret är givetvis komplext, men med utgångpunkt från ett stort antal intervjuer med personer som slutat på olika arbetsplatser (så kallade exitintervjuer) går det att hitta ett tydligt mönster. Nämligen anställdas efterfrågan på tydligare syfte med affärsmålen, bättre kommunikation samt tydligare förväntningar och feedback kring prestation. Så, vilka lärdomar kan vi ta med oss från detta?

  1. TYDLIGT SYFTE

Dagens medarbetare söker efter en arbetsplats där det finns ett tydligt syfte med både företaget, deras roll och där de kan bidra till ett högre syfte.

För att lyckas förmedla syfte räcker inte att läsa bästsäljaren Simon Sineks Start With Why. En bok som ju, precis som titeln antyder, lyfter fram betydelsen av utgå syftet, både i strategi och genomförande – något vi ibland skyndar förbi. Kvittot på om ni lyckats blir ju faktiskt hur mottagaren uppfattar ert syfte. När medarbetares drivkrafter är i linje med det organisationen strävar efter blir 1 + 1 = 3.

Att arbeta med syftet är en ömsesidig process som handlar om att både sätta en riktning i organisationen, men även att tillvarata individens drivkrafter i rollen. Det är när vi lyckas synka detta som den verkligt positiva hävstångseffekten uppstår.

Sträva efter att gå från vad till varför och hur i er strategi, då kan ni utifrån detta sedan presentera ert erbjudande till både externa kandidater och interna medarbetare. Medarbetare på arbetsmarknaden idag vill vara en del av era tydliga visioner, snarare än bolagets finansiella mål. Hållbarhet och samhällsansvar är idag inte ”meriterande” utan ett krav när medarbetarna väljer var de vill arbeta.

  1. KOMMUNIKATION & FEEDBACK

Traditionellt har delegering handlat om tydlighet, att utkräva ansvar utan ingrediensen engagemang. Fler och fler företag har insett värdet av att börja i en annan ände – något som också ligger i linje för vad dagens och morgondagens medarbetare söker efter. Dessa organisationer som vågar förlita sig på att börja i den enskilda medarbetarens engagemang får i resultat medarbetare som trivs och dessutom levererar fantastiska resultat.

Det här arbetssättet kräver tydlighet i vad som ska uppnås, men frihet i hur man tar sig dit. Å ena sidan kan detta ses som att chefen ”tappar kontrollen”, å andra sidan att helt nya förutsättningar föds i organisationen. Skiftet innebär att chefen intar en annan roll.

Som jag ser det bör mer tid och resurser ägnas åt faktorer som förtroende och feedback, snarare än kontroll. Fokus borde ligga på utveckling istället för struktur. Att våga bygga en företagskultur genom människor snarare än riskminimering. Det handlar om att se den enskilda medarbetaren, ha en kontinuerlig dialog under året och inte bara förlita sig till ”det årliga medarbetarsamtalet”.

Sätt människan mer i centrum och låt arbetsuppgiften bli ett kvitto på att den mänskliga interaktionen fungerar. Detta är mycket mer effektivt än att fokusera på kontroll i första hand och sedan förvånas av att personer väljer ett mer ”attraktivt erbjudande” någon annanstans.

  1. LYSSNANDE & LÄRDOMAR

Allt fler säger upp sig och startar eget. Anledningar är bland annat frihet och flexibilitet kring var och när man arbetar. Man har sett att detta idag överväger tryggheten i att ha en ”tillsvidareanställning”. Andelen personer som tar steget att gå vidare i sin karriär, starta eget eller byta jobb till mer flexibla arbetsplatser, spås fortsätta öka. Hur möter ni upp detta? Förr gavs medarbetare ansvar och framförallt frihet när de ”presterat”. Dagens och morgondagens medarbetare ser dessa möjligheter snarare som ett villkor.

Fundera på hur ni uttrycker ert erbjudande till era externa kandidater i en rekryteringsprocess. När, hur och på vilket sätt säkerställer ni sedan hur er interna kommunikation uppfattas av era befintliga medarbetare?

Gör ni exitintervjuer när medarbetare slutar? Vilka är de främsta lärdomarna ni kan dra av dem? Modigt ledarskap handlar om att lyssna in exitintervjuerna och lära både från dessa – och säkra vägar för att lyssna in de befintliga medarbetarna på riktigt. Hur ska ni annars kunna åstadkomma förändring? På det här sättet får ni både en riktning och ett tydligt resultat på vad som funkar och vad som inte funkar i organisationen.

Hanna Wiljebrand har arbetat med HR-frågor de senaste 11 åren. Idag arbetar hon med affärsutveckling på Create Business Incubator och har utvecklat programmet STEP, vilket hjälper tillväxtbolag med teamuppbyggnad. Hanna har arbetat i Mentors app de senaste två åren och ser tydligt vikten av att som medarbetare strukturerat få chans att arbeta med sin individuella utveckling i organisationen.

Med Mentor gör ni det enkelt för er att skapa en attraktiv arbetsplats för era medarbetare, genom transparens, tydliga mål och uppföljning.

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn