Fördelarna med ett coachande ledarskap är många

18/06/2018

Fördelarna med ett coachande ledarskap är många

“En chef har bara två uppgifter; för det första att få jobbet gjort och för det andra att utveckla människor”. Citatet kommer från senaste upplagan av John Whitmore’s bok Coaching för bättre resultat. Många chefer är så upptagna med det första att man inte hinner utveckla medarbetarna. Ett coachande ledarskap hjälper till med detta samtidigt som du höjer prestationsnivån och attraherar nya och även yngre medarbetare.

Ett coachande ledarskap har många fördelar och jag tänkte peka på tre av dem i denna artikel.

1. Höjd prestationsnivå

Detta är för mig själva grunden i coaching, nämligen att man genom att skapa medvetenhet och självtillit hos andra personer får dem att utvecklas och prestera bättre. Det handlar inte om att som chef undervisa eller berätta allt man kan utan om att hjälpa andra personer att lära och därigenom frigöra en persons möjligheter att växa och utvecklas. Det handlar också om att individer som coachas i högre utsträckning väljer att ta på sig ett större ansvar då man inte beordras till det.

Kan man då som chef coacha sina medarbetare? Ibland stöter jag på invändningar mot detta som oftast baserar sig på den beroendeställning man är i som anställd gentemot sin chef. Min erfarenhet är dock att om man som chef är noggrann med att vara ärlig och neutral samt visar att man verkligen är intresserad av den anställdes utveckling så fungerar det alldeles utmärkt. Jag har också träffat en del auktoritära chefer som ser en risk i att sänka garden och öppna upp för diskussion av rädsla för att uppfattas som svaga eller okunniga. I själva verket är det dock tvärt om, chefer som tillämpar ett coachande ledarskap åtnjuter större respekt och framstår som mer trygga och mogna ledare.

Så, självklart kan man coacha sina medarbetare. Coaching är så mycket mer än en teknik som kan tas fram i givna tillfällen, det är ett sätt att leda och behandla människor. Coaching kan så klart vara formella coachingsamtal men det kan också vara väldigt informellt så att det nästan inte märks. Det är då det blir ett förhållningssätt och grunden i ett coachande ledarskap.

2. Möjligheten att attrahera morgondagens medarbetare

Behovet av förändring har aldrig varit större, och förändringstakten har aldrig varit högre. Unga och framtida medarbetare har i ökad utsträckning annorlunda drivkrafter än många av oss lite äldre, som inte sällan också sitter som chefer. Jag upplever att många unga har kommit längre på behovsstegen än vad deras chefer har, som fortfarande drivs av uppskattning och status medan många yngre drivs av ökad självkänsla, värderingar och mening. Det är också sannolikt därför som vi ofta hör chefer prata om personalen som den viktigaste tillgången, samtidigt som man fortsätter att prioritera ned personalutveckling till förmån för kortsiktiga intressen.

Med en övergång från styrning till ett coachande ledarskap bygger man självtillit och ger medarbetare en ökad möjlighet att ta på sig ansvar och ett ökat inflytande. Detta leder till att medarbetarna känner en större delaktighet i verksamheten och därigenom en större mening i takt med att yttre motivationsfaktorer ersätts av inre.

3. Mer tid till chefen

Finns det då tid till en mer coachande ledarstil? Går det inte snabbare att beordra och tala om vad som skall göras och kanske till och med hur?  Genom ett coachande ledarskap kommer du snart att upptäcka ett ökat engagemang och att medarbetarna väljer att ta på sig ett större ansvar. Detta kommer leda till att chefen behöver spendera mindre tid på brandkårsutryckningar och kan spendera mer tid på övergripande strategiska frågor.

Undersökningar i samband med performance coaching visar att i genomsnitt utnyttjas enbart 40% av människors kapacitet (John Whitmore). Det är dags att frigöra denna potential!

Krister Johansson har under lång tid arbetat i olika chefspositioner inom ABB där han verkade i 24 år inom en rad olika områden. Sedan 2017 driver han konsultbolaget NextGen Value AB tillsammans med kollegan Johan Rapp. Krister har alltid haft ett stort engagemang och intresse för ledarskapsfrågor och hans egna ledarskap har präglats av personligt engagemang samt fokus på medarbetarens och gruppens utveckling. Kärnan i NextGen Value är produktledning där gruppcoaching är ett återkommande inslag i workshopsammanhang men även coachträning för chefer finns med som ett erbjudande.

Dela
Facebook
Twitter
LinkedIn